Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0514 85a5
Reposted fromfuckblack fuckblack viamrsciastko mrsciastko
3796 8377
Reposted fromfearnopain fearnopain viamrsciastko mrsciastko
4422 0b37
Reposted fromrousmadder rousmadder viawsukience wsukience
8887 a73b 500

waltdisneywithblood:

Alain Delon and Monica Vitti in L’eclisse (1962, dir. Michelangelo Antonioni).

(Via)

Reposted frombackground background viawsukience wsukience
4775 c2b9
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamrdonadonii mrdonadonii
Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.
George Bernard Shaw (via wordsnquotes)
3377 d1f7 500
Ida.
Reposted bycold-rabbit cold-rabbit
6051 cf89 500
Herbert von Karajan - słynny austriacki czarodziej.
Reposted bychabaninamozgmnieniebolimisspandorajanealicejonespannakies
0418 edeb 500
Oto prezent, który chciałbym dostać od Roku 2015.
Reposted bymauakacrobat
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromnefretete nefretete viamrsciastko mrsciastko
6256 3397
Reposted fromintrigante intrigante viawsukience wsukience
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viamrsciastko mrsciastko
1121 3309
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamrdonadonii mrdonadonii
(...) jestem bezdomny tak bardzo jak gdybym nie mieszkał na ziemi ale tkwił w przestrzeniach międzyplanetarnych, jako osobny glob.
— Witold Gombrowicz, Dziennik (1955)
2264 b0fc
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viamrsciastko mrsciastko
0579 2006
Frank Sinatra
Reposted fromginsty ginsty viawsukience wsukience
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl